POLIS në varësi të projekteve nga Programi LexPOLIS nxjerrë raporte të ndryshme monitorimi dhe vlerësimi të të drejtave të grave në pronë dhe trashëgimi. Raportet e tilla përfshijnë moitorimin e gjykatave dhe sistemit noterial, vlerësimin e zbatimit të legjslacionit lidhur me të drejtat e grave në trashëgimi dhe pronë e kështu me radhë.

 

Të drejtat e grave në pronë 2017

E drejta e grave në trashëgimi 2015

Gjyqësori dhe Trashëgimia Pronësore 2014

Raport i të Gjeturave nga Monitorimi i Gjykatës në Lipjan 2013