Raporti PARAmetri Komunal është monitorues i shpenzimeve të parasë publike nga autoritetet lokale. Ky raport nxjerret në periudha tremujore, konformë obligimeve të ekzekutivit për raportim në ministri dhe kuvend komunal. Raporti përmbanë të dhëna sa më të detalzuara mbi vlerën e parasë së shpenzuar, shpenzimin në pajtueshmëri më planin, dhe mënyrën e shpenzimit.

 

 

 

2018 Lipjan
Parametri Komunal Janar – Mars 2018 Lipjan

Parametri Komunal Prill Qershor 2018 Lipjan

Parametri Komunal Korrik Shtator 2018 Lipjan

 

2018 Shtime
Parametri Komunal Janar – Mars 2018 Shtime

PARAmetri Komunal Maj Qershor 2018 Shtime

PARAmetri Komunal Korrik Shtator 2018 Shtime

 

2017 Lipjan
Parametri Komunal Prill – Qershor 2017 Lipjan

Parametri Komunal Janar – Mars 2017 Lipjan

2017 Shtime
Parametri Komunal Prill – Qershor 2017 Shtime

Parametri Komunal Janar – Mars 2017 Shtime

 

2016 Lipjan
Lipjan Parametri Komunal Tetor-Dhjetor 2016

Lipjan Parametri Komunal Korrik-Shtator 2016

Lipjan Parametri Komunal Prill-Qershor 2016

Lipjan Parametri Komunal Janar-Mars 2016

2016 Shtime
Shtime Parametri Komunal Tetor-Dhjetor 2016

Shtime Parametri Komunal Korrik-Shtator 2016

Shtime Parametri Komunal Prill-Qershor 2016

Shtime Parametri Komunal Janar-Mars 2016

 

2015 Lipjan / Shtime
Lipjan Parametri Komunal Vjetor 2015

Shtime Parametri Komunal Vjetor 2015