Raporti Komuna Jonë është raport monitorues i qeverisjes lokale që nxjerret në periudha gjashtëmujore. Ky raport përmbanë të dhëna, të gjetura dhe rekomandime nga aktiviteti monitorues.

Fushat që mbulon ky raport janë: Transparenca, Llogaridhënia, pjesëmarrja qytetare, konsultimi i publikut, mirëmbajtja e ueb faqeve, qeverisja financiare dhe kështu me radhë, në kuadër të përgjegësive të dy degëve të qeverisjes, Legjislativit dhe Ekzekutivit komunal.

 

 

 

 

Viti 2018


Komuna Jone Janar – Maj 2018 Lipjan

Komuna Jone Qershor-Shtator 2018 Lipjan

 

Komuna Jone Janar – Maj 2018 Shtime

Komuna Jone Qershor-Tetor 2018 Shtime

 

 

Viti 2017


Komuna Jone Janar – Qershor 2017 Lipjan

Komuna Jone Janar – Qershor 2017 Shtime

 

 

Viti 2016


Lipjan Komuna Jonë Korrik-Dhjetor 2016

Lipjan Komuna Jonë Janar-Qershor 2016

 

Shtime Komuna Jonë Korrik-Dhjetor 2016

Shtime Komuna Jonë Janar-Qershor 2016

 

 

Viti 2015


Lipjan Komuna Jonë Vjetor 2015

Shtime Komuna Jonë Vjetor 2015