Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS, shpallë këtë Ftesë për Ofertë. Përmes kësaj Ftese për Ofertë, POLIS fton të gjitha operatorët ekonomik (bizneset) të regjistruar në Kosovë dhe të cilët merren me veprimtari të furnizimit apo tregtisë me pajisje dhe produkte medicinale, që të aplikojnë me Ofertë për frunizim me pajisje të nevojshme për shërbimin fizioterapeutik.

 

Linku me detaje:
Furnizim me pajisje për fizioterapi

Korrigjim i fteses për oferte – Furnizim me pajisje per fizioterapi