Public Organization for Local Initiatives and Supports800-123-456
 
 
 

Raporte

 
 • Komuna jone

  Komuna jone

  Raporti Komuna Jonë është raport monitorues i qeverisjes lokale që nxjerret në periudha gjashtëmujore. Ky raport përmbanë të dhëna, të gjetura dhe rekomandime nga aktiviteti monitorues. Fushat që mbulon ky […]

   
 •  
 • Te drejtat e grave ne prone

  Te drejtat e grave ne prone

  POLIS në varësi të projekteve nga Programi LexPOLIS nxjerrë raporte të ndryshme monitorimi dhe vlerësimi të të drejtave të grave në pronë dhe trashëgimi. Raportet e tilla përfshijnë moitorimin e […]

   
 •  
 • Tenderometri Komunal

  Tenderometri Komunal

  Raporti Tenderometri Komunal është i monitorimit të prokurimit publik komunal. Ky raport nxjerret në periudha katërmujore. Në përgjthësi raporti përmbanë të dhëna, të gjetura dhe rekomandime në lidhje me procedurat […]

   
 •  
 • PARAmetri Komunal

  PARAmetri Komunal

  Raporti PARAmetri Komunal është monitorues i shpenzimeve të parasë publike nga autoritetet lokale. Ky raport nxjerret në periudha tremujore, konformë obligimeve të ekzekutivit për raportim në ministri dhe kuvend komunal. […]

   
 •